Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Informācija par detālplānojumu izstrādi

Detālplānojums ir detalizēts vietējās pašvaldības teritorijas daļas plānojums, kuru izstrādā, lai noteiktu prasības konkrētu zemes vienību izmantošanai un apbūves parametriem, kā arī precizētu zemes vienību robežas un aprobežojumus.

Detālplānojumu izstrādā pirms jaunas būvniecības uzsākšanas vai zemes vienību sadalīšanas, ja tas rada nepieciešamību pēc kompleksiem risinājumiem un ja normatīvajos aktos nav noteikts citādi.
Detālplānojuma izstrādes nepieciešamību un tā detalizācijas pakāpi, ņemot vērā izstrādes pamatojumu, nosaka vietējā pašvaldība darba uzdevumā. Detālplānojuma izstrādi noteiktā apjomā var apvienot ar būvprojektēšanu, nodrošinot publisko apspriešanu atbilstoši normatīvajiem aktiem.

BAUKALNCIEMS redakcija 1.0, PLĀCIS, STRAUPES PAGASTS

Darba uzdevums
Esošā situācija
Inženierkomunokāciju uz aizsargjoslu plāns
Paskaidrojuma raksts
Plānotās atļautās izmantošanas plāns
Teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumi
Ielu profils

ARONIJAS IELA 3, RAISKUMS, RAISKUMA PAGASTS

Darba uzdevums
Projekts
Būvprojekts minimālā sastāvā

"ARONIJAS", RAISKUMS, RAISKUMA PAGASTS

Darba uzdevums
Projekts
Būvprojekts minimālā sastāvā
Publiskās apspriešanas par detālplānojuma „Aronijas” 1. redakciju rezultāti
Detālplānojuma gala redakcija