Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Aktuālie projekti

 

Apsaimniekošanas pasākumu veikšana īpaši aizsargājamās dabas teritorijās un mikroliegumos biotopu un sugu aizsardzības stāvokļa uzlabošanai

Projekta identifikācijas Nr.: 5.4.3.0/20/I/001  

Projekta mērķis: Veicināt Eiropas Savienības nozīmes biotopu (ES biotopi) un sugu dzīvotņu labvēlīga aizsardzības stāvokļa sasniegšanu 30 īpaši aizsargājamās dabas teritorijās (Natura 2000 teritorijās), radot piemērotus apstākļus ilgtspējīgai 20 ES biotopu un vismaz astoņu sugu dzīvotņu pastāvēšanai, kā arī veicināt 13 aizsargājamo aleju, kas vienlaikus ir ES sugu dzīvotnes, atbildīgu apsaimniekošanu.

Īstenošanas laiks: 17.02.2021. – 31.12.2023.      

Finansējuma pamatojums: Darbības programma "Izaugsme un nodarbinātība" 5.4.3. specifiskais atbalsta mērķis "Pasākumi biotopu un sugu aizsardzības labvēlīga statusa atjaunošanai"

Kopējais finansējums: 3 529 411,00 EUR      

ES līdzfinansējums: 85% (3 000 000,00 EUR) finansē Eiropas Savienības Kohēzijas fonds

Nacionālais līdzfinansējums: 15% (529 411,00 EUR) Valsts budžeta līdzekļi

Īstenošanas vieta: Visa Latvija

Īstenotāji:

VADOŠAIS PARTNERIS: Dabas aizsardzības pārvalde (DAP)

SADARBĪBAS PARTNERI:

 • Amatas novada pašvaldība
 • AS “Latvijas valsts meži”
 • Auces novada pašvaldība
 • Cēsu novada pašvaldība
 • Iecavas novada pašvaldība
 • Jelgavas novada pašvaldība
 • Līgatnes novada pašvaldība
 • Lubānas novada pašvaldība
 • Pārgaujas novada pašvaldība
 • Siguldas novada pašvaldība
 • Tērvetes novada pašvaldība
 • Tukuma novada pašvaldība
 • Ventspils novada pašvaldība
 • VSIA "Latvijas Valsts ceļi"

Pārgaujas novada teritorijā projekta ietvaros plānots uzlabot biotopa 3260 - Upju straujteces un dabiski upju posmi – kvalitāti 10,5 km garā posmā Lenčupē, kā arī uzlabot sugas Lapkoku praulgrauzis dzīvotnes kvalitāti un sakopt Raiskuma alejas.


 


 

Projekts „Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (PuMPuRS)

Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD) īsteno Eiropas Sociālā fonda projektu Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”, lai mazinātu to izglītojamo skaitu, kas pārtrauc mācības. Paredzēts iesaistīt vismaz 80% pašvaldību, aptverot ne mazāk kā 665 vispārējās un profesionālās izglītības iestādes.

Projekts veicina ilgtspējīgas sadarbības sistēmas veidošanu starp pašvaldību, izglītības iestādēm, pedagogiem, atbalsta personālu un izglītojamo vecākiem vai pārstāvjiem, lai laikus identificētu izglītojamos ar risku pārtraukt mācības un sniegtu viņiem personalizētu atbalstu.

Pedagogiem tiek sniegta iespēja profesionāli pilnveidoties un stiprināt prasmes darbā ar izglītojamiem. Projekta ietvaros ir izstrādāti metodiskie līdzekļi. Ir izveidota vienota datu bāze, kas nodrošina regulāru informācijas apmaiņu valsts, pašvaldības un izglītības iestādes līmenī par izglītojamiem, kuriem identificēts risks pārtraukt mācības, veiktajiem preventīvajiem pasākumiem un to rezultātiem. Tas nodrošina pilnvērtīgu statistiku, kā arī ļauj ilgtermiņā izvērtēt pasākumu efektivitāti.

Projekts atbalsta arī jauniešu NVO iniciatīvas, lai aktualizētu mācību pārtraukšanas problēmu pašu jauniešu vidū, ar vienaudžu palīdzību uzrunātu izglītojamos un iesaistītu viņus aktivitātēs. Pasākumi vērsti uz agrīnu problēmu diagnostiku un risinājumiem.

Ar pašvaldību starpniecību tiek nodrošināts individuālais atbalsts izglītojamiem, kuri varētu pārtraukt mācības finanšu resursu trūkuma dēļ, piemēram, tiek kompensēti izdevumi par transportu, ēdināšanu, dienesta viesnīcu, u.c. Tomēr galvenais projekta fokuss ir nevis īslaicīga finansiālās palīdzības sniegšana, bet gan ilgtspējīga visaptveroša mehānisma radīšana, kas veido atbalstošu un iekļaujošu vidi ikvienam izglītojamam.

Mērķgrupa:

 • Vispārizglītojošo skolu izglītojamie no 5. līdz 12. klasei;
 • Profesionālo izglītības iestāžu audzēkņi no 1. līdz 4. kursam (arī izglītojamie vispārējās izglītības iestādēs, kuras īsteno profesionālās izglītības programmas).

Projekta īstenošanas laiks: 03.2017. – 12.2023.

Pārgaujas novada pašvaldība (kopš 2021.gada 1.jūlija Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvalde) 2020.gada 28.janvārī noslēgusi sadarbības līgumu ar Izglītības kvalitātes valsts dienestu par dalību projektā. Projekta aktivitātēs iesaistījušās trīs skolas – Aleksandra Bieziņa Raiskuma pamatskola, Stalbes pamatskola un kopš 2021.gada oktobra arī Straupes pamatskola.