Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Īstenotie projekti

Projekts “STAR – Street ARt”

Projekts “STreet ARt” tiek īstenots ar mērķi izveidot Eiropas pilsētu tīklu, lai popularizētu ielu mākslu kā instrumentu pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, sociālās atstumtības mazināšanai, kā arī starptautiskas pieredzes gūšanai. Projektu finansē Eiropas Savienības programma “Eiropa pilsoņiem”.

Īstonošanas laiks: 01.11.2019. – 31.10.2021. (24 mēneši)

Projekta partneri:

 • Junta Freguesia Beato (Portugāle)
 • Directorate for Culture, Youth and Sport (Kosova)
 • Sama (Nīderlande)
 • Obcina Trebnje (Slovēnija)
 • Pārgaujas novada pašvaldība (Latvija)
 • Bashkia Vlorë (Albānija)
 • Orasul Mioveni (Rumānija)
 • Agentura Pro Evropske Projekty&Management Sdruzeni – Epma (Čehija)
 • Miasto Bydgoszcz (Polija)
 • Grad Mostar (Bosnija un Hercegovina)
 • Kitev - Kultur Im Turm (Vācija)
 • Zajecar (Serbija)
 • Comune Di Reggio Emilia (Itālija)

Projekta mērķis ir izveidot pilsētu tīklu ar kopēju stratēģiju, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un samazinātu atstumtību, rehabilitējot Eiropas pilsētu nomāktos un pamestos apgabalus, izmantojot ielu mākslu. Projektā piedalīsies dalībnieki no 14 valstīm: Albānijas, Bosnijas un Hercegovinas, Čehijas, Francijas, Itālijas, Kosovas, Latvijas, Portugāles, Polijas, Rumānijas, Serbijas, Slovēnijas, Vācijas, Nīderlandes.

Ilgtermiņa mērķi:

 • Pilsoņu līdzdalības un solidaritātes palielināšana
 • Dažādu kultūru, sociālo grupu cilvēku saliedēšana un sadarbības veicināšana
 • Pamesto teritoriju reģenerācija, kā rezultātā samazinās sociālā atstumtība

Projekta aktivitātes: Plānoti 4 starptautiski pasākumi Itālijā, Portugālē, Kosovā un Nīderlandē, kuru mērķis ir izveidot pilsētu tīklu pieredzes apmaiņai par ielu mākslas izmantošanu kā līdzekli pilsoniskās līdzdalības veicināšanai, kā arī kultūru apmaiņai un pamesto teritoriju atjaunošanai, un sociālās atstumtības samazināšanai.

Projekta īstenošanas laikā paredzētas arī vietējās aktivitātes katrā no partnervalstīm, iesaistot tajās vietējos iedzīvotājus no dažādām sociālajām grupām – skolēnus, seniorus, vidējās paaudzes iedzīvotājus un jauniešus.

Vietējo aktivitāšu mērķis:

 • Veicināt vietējo iedzīvotāju pilsonisko līdzdalību un solidaritāti
 • Īstenot sabiedrības informēšanas aktivitātes (debates, intervijas, aptaujas, publicitāte sociālajos medijos)
 • Dažādu sociālo grupu pārstāvju veiksmīgākai integrēšanai izmantot neformālās izglītības metodes
 • Piederības sajūtas veicināšana.

PROJEKTA INFO (PROJECT INFO TEMPLATE)

 


Projekts "Vidzeme iekļauj"

Projekta numurs
(Vienošanās Nr. 9.2.2.1/15/I/003)

Deinstitucionalizācijas ietvaros tiek plānota sociālās aprūpes iestādēs mītošo klientu vajadzību izpēte un individuālajām vajadzībām atbilstošas infrastruktūras un pakalpojumu attīstība pašvaldībās, speciālistu apmācība jaunu pakalpojumu sniegšanā, kā arī dažādi citi pasākumi, lai pārtrauktu klientu ievietošanu institūcijās, piedāvājot alternatīvus pakalpojumus. Jāpiemin gan, ka sagatavot dzīvei sabiedrībā paredzēts tikai tos klientus, kuri, saskaņā ar novērtēšanas komisijas atzinumiem, būs spējīgi uzsākt patstāvīgu dzīvi ārpus sociālās aprūpes iestādēm. Projektu plānots īstenot līdz 2023. gada beigām.

Vadošasis partneris: Vidzemes plānošanas reģions

Programma: Eiropas sociālais fonds

Partneri: Alūksnes novada pašvaldība, Amatas novada pašvaldība, Apes novada pašvaldība, Beverīnas novada pašvaldība, Burtnieku novada pašvaldība, Cesvaines novada pašvaldība, Cēsu novada pašvaldība, Ērgļu novada pašvaldība, Gulbenes novada pašvaldība, Jaunpiebalgas novada pašvaldība, Kocēnu novada pašvaldība, Līgatnes novada pašvaldība, Lubānas novada pašvaldība, Madonas novada pašvaldība, Mazsalacas novada pašvaldība, Naukšēnu novada pašvaldība, Pārgaujas novada pašvaldība, Priekuļu novada pašvaldība, Raunas novada pašvaldība, Rūjienas novada pašvaldība, Smiltenes novada pašvaldība, Strenču novada pašvaldība, Valkas novada pašvaldība, Valmieras pilsētas pašvaldība, Varakļānu novada pašvaldība, Vecpiebalgas novada pašvaldība, Reliģiskā organizācija “Pestīšanas armija”, Latvijas SOS Bērnu ciematu asociācija, Nodibinājums “Fonds Grašu Bērnu Ciemats”, Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Latgale”, Valsts sociālās aprūpes centrs (VSAC) “Vidzeme”. 

Mērķis: Palielināt Vidzemes reģionā ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar invaliditāti un bērniem, kas atrodas ārpusģimenes aprūpē.

Projekta “Vidzeme iekļauj” ieviešanas laiks ir līdz 2023.gada 31.decembrim.

Projekta budžets: Projekta “Vidzeme iekļauj” kopējās izmaksas ir 10 775 249,00 EUR, tai skaitā 85% (9 158 961,65 EUR) līdzfinansē Eiropas Sociālais fonds.


 


Nosaukums: Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos

 

Projekta iesniedzējs: Siguldas novada dome

Projekta partneri: Siguldas, Cēsu, Amatas, Valkas, Pārgaujas novadu pašvaldības, Valmieras pilsētas pašvaldība, Rubenes Evaņģēliski luteriskā draudze, Cēsu Svētā Jāņa Evaņģēliski luteriskā draudze un Valmieras Svētā Sīmaņa Evaņģēliski luteriskā draudze

Finansēšanas avots: Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” prioritārā virziena “Vides aizsardzības un resursu izmantošanas efektivitāte” 5.5.1. specifiskā atbalsta mērķis “Saglabāt, aizsargāt un attīstīt nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, kā arī attīstīt ar to saistītos pakalpojumus”

Finansējums: Projekta „Kultūra, vēsture, arhitektūra Gaujas un laika lokos” kopējās izmaksas plānotas 9 385 265,75 eiro apmērā, no tiem Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējums ir 5 634 000 eiro un valsts budžeta līdzfinansējums ir 262 437,47 eiro.

Projekta mērķis: Projekta mērķis ir saglabāt, aizsargāt un attīstīt pašvaldību attīstības programmās balstītu nozīmīgu kultūras un dabas mantojumu, attīstīt esošās funkcijas un piedāvāt jaunradītus pakalpojumus kultūras un dabas mantojuma objektos, nodrošinot investīciju ilgtspēju un ietekmi uz nozīmīgu kultūras un dabas mantojuma objektu sociālekonomiskā potenciāla attīstību un integrāciju vietējās ekonomikas struktūrā.

Projekta apraksts: Projektā paredzēts izbūvēt energoefektīvu siltumapgādes un apkures sistēmu Ungurmuižas kompleksā, kā arī attīstīt 3 jaunus pakalpojumus – “Vēsturiskā ekspozīcija”, “Dzīvā ekspozīcija” un “Cikliskā ekspozīcija”. Ungurmuižas kompleksa esošo pakalpojumu nodrošināšanu šobrīd ietekmē sezonalitātes efekts – efektīvas siltumapgādes un apkures sistēmas trūkuma dēļ tūrisma pakalpojumu attīstība ir ierobežota un pamatā tiek nodrošināta tikai no maija līdz oktobrim. Ungurmuižas kompleksam ir pietiekami resursi, lai attīstītu muzeju, kas saistīts ar baltvācu fon Kampenhauzenu dzimtu noteiktajā teritorijā, tomēr siltumapgādes trūkuma dēļ Ungurmuižas Kungu mājā nav iespējams iekārtot ekspozīciju, kas ļautu akreditēt kompleksā arī muzeju – “Vēsturisku ekspozīciju”. Ungurmuiža ir viens no būtiskākajiem Pārgaujas novada tūrisma objektiem. Projekta realizācijā, izveidojot siltumapgādes sistēmu Ungurmuižas kompleksā, primāri būs iespējams nodrošināt objekta saglabāšanu ilgtermiņā, samazinot sezonalitātes aspektu, kā arī veicināt tā attīstību un apmeklētības pieaugumu, izveidojot 3 jaunradītas pakalpojumu grupas.Pārgaujas novada pašvaldība ir viena no projekta partnerpašvaldībām. Projekta ar programmas “Eiropas pilsoņiem” līdzfinansējumu 2.1. aktivitātē pilsētu sadraudzība (Town Twinning) Eiropas Savienības programmas „Eiropa pilsoņiem” (2014-2020) mērķis ir tuvināt Eiropu tās iedzīvotājiem, stiprināt piemiņu un palielināt sabiedriskās līdzdalības iespējas Eiropas Savienībā, nodrošinot vietējā, reģionālā un dalībvalstu līmenī atklātākas debates par ES jautājumiem. Programma veicina pilsoniskās sabiedrības organizāciju iespēju palielināšanos, lai to biedrus un plašāku sabiedrību iesaistītu ES demokrātiskajā dzīvē.

No 15. līdz 20. maijam Itālijā norisinājās Eiropas Savienības programmas "Eiropa pilsoņiem" starptautiskā projekta “Citizens together for sharing our Common Heritage” (tulk. Pilsoņi kopā, lai dalītos mūsu kopējā mantojumā) partneru delegātu tikšanās. Partneru delegācijas no Latvijas, Polijas, Slovākijas, Spānijas un Ungārijas uzņēma viens no projekta partneriem – Pagliara pašvaldība (Comune di Pagliara).

Vizītes laikā notika semināri, tikšanās ar vietējo pašvaldību pārstāvjiem, starpkulturālās vakariņas un kultūrvēsturisko objektu apskate. Tikšanās laikā ar  partnervalstu pārstāvjiem un Pagliara  pašvaldības vadību tika pārrunāti projekta rezultāti un apspriestas idejas jauna projekta iesniegšanai, tāpat ar projekta partneriem un koordinatoriem apspriesta viņu gaidāmā vizīte Pārgaujas novadā 2019.gada jūlijā.

Projekta aktivitātes atbilst programmas „Eiropa pilsoņiem” mērķiem un Eiropas gada prioritātēm, piemēram, Eiropas kultūras mantojuma gadam. Galvenie mērķi ir vērsti uz to, lai palielinātu izpratni par Eiropas kultūras mantojumā ietverto ideālu, principu un vērtību izpratni, kas ir kopīgs Eiropas pilsoņu sapratnes, identitātes, dialoga, kohēzijas un radošuma avots. Pilsētu sadraudzība palīdzēja pilsoņiem sajust piederības sajūtu Eiropas Savienībai un labāku izpratni par pilsonību. Projektā tika iesaistītas pašvaldības un pilsoniskās sabiedrības organizācijas.

Pasākuma noslēgumā visi partneri parakstīja brālības zvērestu ar mērķi veicināt starpvalstu sadarbību un Eiropas vienotību.

Delegātu tikšanās programma EN
Aicina skolēnus iesaistīties projekta konkursā

Pārgaujas novads ir iesaistīts  ,,Eiropa pilsoņiem “programmas projektā ,,E.S.S.E.M - Solidaritātes veicināšana un stiprināšana Eiropas pašvaldībās. Projektā piedalās partneri no Latvijas, Francijas, Itālijas, Igaunijas, un Albānijas. Projekta mērķis ir veicināt debates, diskusijas un sadarbību solidaritātes jautājumā, lai veidotu kopīgas ES vērtības, konkrētu pilsonisko līdzdalību un kopīgus brīvprātīgā darba mehānismus, galvenokārt darbā  ar bērniem un jauniešiem. Projekts veicinās pilsoņu demokrātisku un pilsonisku līdzdalību Savienības līmenī un sniegs informāciju par "Eiropas Solidaritātes korpusu".

Projekta ietvaros tiek rīkots konkurss skolām par tēmu ,,Solidaritāte krīzes laikā”. Partnerība, ko pārstāv 14 Itālijas, Francijas, Igaunijas, Albānijas, Latvijas pašvaldības, aicina bērnus, skolēnus un jauniešus, kas dzīvo to teritorijā, piedalīties un iesaistīties Eiropas skolu konkursā par SOLIDARITĀTES tēmu.

Konkurss par Solidaritātes tēmu un iespējamiem Eiropas solidaritātes izpausmes veidiem  (piemēram, brīvprātīgais darbs, ziedojumi, fondi, labdarības organizācijas, līdzfinansējums) ir viens no galvenajiem projekta pasākumiem. Tā ir iespēja bērniem, skolēniem un jauniešiem reflektēt un izteikt savu viedokli, idejas un domas par Eiropas Savienības pilsonības un solidaritātes, Eiropas Savienības pamatvērtību nozīmi un tēmu.

Ir būtiski atbalstīt jauniešus, veidojot savu nākotni, pilnveidojot savu potenciālu un prasmes, kā arī ikdienas dzīvi, respektējot Eiropas pamatvērtības.

Šis konkurss tiek organizēts kopīgi, lai izmantotu šā projekta partnervalstīs dzīvojošo bērnu un jauniešu enerģiju, iztēli un iniciatīvu, lai veicinātu spēcīgu solidaritātes kultūru un pakalpojumus cilvēkiem ar grūtībām un īpašajām vajadzībām.

Projekta pašvaldību partneri laipni aicināti mudināt  vietējās skolas iesniegt dinamiskus un progresīvus,  radošus darbus (piemēram, esejas, video / klipus, plakātus, dziesmas, attēlus, saukļus utt.), kas vērsti uz Eiropas Savienības solidaritātes, dāsnuma, savstarpējās sapratnes tēmu.