Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nomas tiesību izsole īpašumam LEJAS MUIŽNIEKI, Stalbes pagastā

Izsoles rezultāts:

 

Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Izsoles komisija informē, ka pamatojoties uz nekustamā īpašuma “Lejas Muižnieki”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, kadastra numurs 4280 004 0001,  rakstiskās izsoles apstiprināto rezultātu 2022.gada 29.novembrī, noslēgts Nomas līgums Nr.20/2022/4-20.11.

___

Rakstiskā izsolē tiek piedāvātas nomas tiesības uz pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu “Lejas Muižnieki”, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, ar kadastra numuru 4280 004 0001. 

Nekustamais īpašums sastāv no zemes gabala 0,4ha un uz tā esošās ēkas 310,1 m2 platībā un palīgēkas.

Iznomājamā īpašuma/objekta nosacītās nomas maksas apmērs – 42,50 EUR mēnesī.

Papildus nomas maksai Nomnieka pienākums ir maksāt nekustamā īpašuma nodokli par nomas objektu un PVN.

Izsoles solis: 5,00 EUR.

Iznomājamā objekta nomas tiesību termiņš noteikts 5 gadi.

Izsoles noteikumi: ŠEIT.

Izsoles dalībniekiem ir tiesības apskatīt izsoles objektu, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes tīmekļvietnē www.pargauja.lv un Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv, saskaņojot to pa tālruni 25469476.

Pieteikums nomas tiesību izsolei jāiesniedz slēgtā aploksnē ar uzrakstu "Pieteikums rakstiskai nomas tiesību izsolei objektam "Lejas Muižnieki”, Stalbes pag., Cēsu nov."  personīgi vai sūtot pa pastu, Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldei, adrese ''Iktes'', Stalbē, Stalbes pagastā, Cēsu novadā, sākot no sludinājuma publicēšanas dienas, līdz 2022.gada 23.novembrim plkst.9.50.

Pieteikumu atvēršanas sanāksme notiks 2022.gada 23.novembrī plkst.10.00 Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes  telpās - sēžu zālē,  ''Iktēs'', Stalbē, Stalbes pagastā, Cēsu novadā.

Lai reģistrētos par izsoles dalībnieku, no sludinājuma publicēšanas dienas līdz 2022.gada 23.novembra plkst.9.50 jāiesniedz pieteikums, kurā jānorāda šāda informācija:

  •  fiziskai personai – vārds, uzvārds, personas kods, deklarētās dzīvesvietas adrese;
  •  juridiskai personai, personālsabiedrībai – nosaukums, reģistrācijas numurs, juridiskā adrese;
  •  nomas tiesību pretendenta pārstāvja vārds, uzvārds, personas kods (ja ir);
  •  elektroniskā pasta adrese (ja ir);
  •  nomas objekts, nekustamā īpašuma adrese, kadastra apzīmējums un platība;
  •  nomas laikā plānotās darbības nomas objektā,  tai skaitā norāda, vai un kāda veida saimniecisko darbību ir plānots veikt;
  •  pretendenta piedāvātā nomas maksa, kas ir augstāka par nosacīto nomas maksu;
  •  nomas tiesību pretendenta piekrišana, ka iznomātājs kā kredītinformācijas lietotājs ir tiesīgs pieprasīt un saņemt kredītinformāciju, tai skaitā ziņas par nomas tiesību pretendenta kavētajiem maksājumiem un tā kredītreitingu, no iznomātājam pieejamām datubāzēm.