Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Nekustamā īpašuma "Straupes narkoloģiskā slimnīca" garāžu izsole

Nekustamā īpašuma "Straupes narkoloģiskā slimnīca" garāžu izsole

Nekustamā īpašumā “Straupes narkoloģiskā slimnīca”, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152, ražošanas ēkas - garāžas ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0264 003 daļas –
nomas objektu pirmā, mutiska nomas izsole ar augšupejošu soli.

Nomas objekta iznomātājs: Cēsu novada pašvaldība, Pārgaujas apvienības pārvalde reģistrācijas Nr. 90009116276, adrese: ''Iktes'', Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov.
Nomas objekts: Cēsu novada pašvaldībai piederošā nekustamā īpašuma ar kadastra numuru 4282 004 0264, adrese: “Straupes narkoloģiskā slimnīca”, Straupe, Straupes pagasts, Cēsu novads, LV-4152, ražošanas ēkas - garāžas ar kadastra apzīmējumu 4282 004 0264 003 daļas - saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 3.pielikumu “Informācija par nomas objektiem”.

 • Nomas objekts Nr. 1 - Iznomājamās telpas-garāžas platība 98.6 m2  (sastāv no 3 apvienotām garāžām);
 • Nomas objekts Nr. 2 - Iznomājamās telpas-garāžas platība 32.3 m2 ;
 • Nomas objekts Nr. 3 - Iznomājamās telpas-garāžas platība 29.8 m2;
 • Nomas objekts Nr. 4 - Iznomājamās telpas-garāžas platība 29.6 m2.

Nomas objekta raksturojums (veids, kadastra numurs, adrese, cita nomas objektu raksturojoša informācija, apgrūtinājumi): Nomas objekts ir pašvaldībai piederošās garāžas saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 3.pielikumu “Informācija par nomas objektiem” un 4. pielikumu “Nomas objektu - telpu plāns”.

Ēkas galvenais lietošanas veids – 1242 Garāžu ēka. Būves tips: 12420103 – garāžas ar atsevišķām bloķētām telpām.

Kultūras piemineklis: Atrodas Valsts nozīmes kultūras pieminekļu (Lielstraupes viduslaiku pils Nr.579; Lielstraupes baznīcas viduslaiku kapsēta ar krustakmeni Nr.565; Lielstraupes senpilsētas un nocietinājumu sistēmas paliekas Nr.6276; Zvanu tornis Nr.6277; Lielstraupes luterāņu baznīca Nr.6278; Mazstraupes viduslaiku pils Nr.566; Mazstraupes pils ar parku Nr.6215) aizsardzības zonā.


Nomas maksa (izsoles sākumcena):  0.50 EUR/m2 mēnesī (nulle euro un 50 centi) par vienu kvadrātmetru mēnesī bez pievienotās vērtības nodokļa

Izsoles solis:  0.10 EUR (nulle euro, 10 centi).

Iznomāšanas termiņš:    2 (divi) gadi no Nomas līguma noslēgšanas dienas, ar iespēju pagarināt nomas līguma termiņu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

Nomas objekta iznomāšanas mērķis: Nomas objekts tiek iznomāts saimnieciskajai darbībai, kas saistīts ar krājumu, materiālu vai tehnikas uzglabāšanu, t.sk. tehnikas remontdarbi.

Nomas nosacījumi:

 • Nomniekam ir tiesības veikt Nomas objektā telpu apdares atjaunošanu, ja tas ir nepieciešams tā paredzētās darbības nodrošināšanai, ieguldot savus vai piesaistītos līdzekļus. Izdevumi par remontu netiek kompensēti.
 • Iznomātājs nenodrošina papildus nepieciešamo elektrības jaudu.
 • Nomas maksa par Nomas objektu jāmaksā saskaņā ar nomas līguma nosacījumiem.
 • Nomas līguma projekts noteikts Nomas tiesību izsoles noteikumu 2.pielikumā.
 • Papildu Nomas objekta nomas maksai tiek maksāts pievienotās vērtības nodoklis, nekustamā īpašuma nodoklis, atbilstoši līguma nosacījumiem;
 • Nomniekam nav tiesību nodot Nomas objektu vai tā daļu apakšnomā trešajām personām, bez rakstiska saskaņojuma ar Iznomātāju.
 • Nomas līgumam beidzoties  vai  tā  pirmstermiņa  izbeigšanas  gadījumā, nomniekam ir pienākums Nomas objektu atbrīvot un atstāt to sakoptu ar pieņemšanas nodošanas aktu.
 • Telpas tiek iznomātas bez zemes.
 • Nomniekam nav atļauts ārpus iznomātajām garāžu telpām novietot un uzglabāt  priekšmetus.
 • Nomniekam patstāvīgi slēdz līgumus ar pakalpojuma piegādātāju par sakaru, elektroenerģijas, atkritumu savākšanu, apsardzi u.c. nodrošināšanu.
 • Vienlaicīgi ar Līguma noslēgšanu Iznomātājs nodod un Nomnieks pieņem lietošanā un pārvaldīšanā Telpas, uzņemoties tās Iznomātāja (Īpašnieka) tiesības un pienākumus, kas nepieciešami, lai nodrošinātu Telpu saglabāšanu un lietderīgu izmantošanu.

Pieteikums dalībai izsolē jāiesniedz no publikācijas brīža līdz 2024.gada 11.aprīlim, plkst.17.00, Cēsu novada iestādē Pārgaujas apvienības pārvaldē, ''Iktes'', Stalbe, Stalbes pag., Cēsu nov., saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 2. sadaļu.

Iesniedzamie dokumenti noteikti nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos.


Izsole notiek 2024.gada 16.aprīlī, adrese: ''Tautas nams'', Plācis, Straupes pag., Cēsu nov. 2.stāvā, laiks saskaņā ar Nomas tiesību izsoles noteikumu 3.pielikumu “Informācija par nomas objektiem”.
Izsoles norises kārtība ir noteikta nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumos. Ar nomas objekta nomas tiesību izsoles noteikumiem, t.sk. ar Nomas līguma projektu var iepazīties Cēsu novada pašvaldības tīmekļvietnē www.cesunovads.lv .

Ar Nomas objektu var iepazīties, iepriekš sazinoties ar Cēsu novada Pārgaujas apvienības pārvaldes Straupes pagasta saimniecības vadītāju Druvi Kreituzi, tālr.22009250, e-pasts: druvis.kreituzis@cesunovads.lv .  

IZSOLES NOTEIKUMI
PIETEIKUMS
NOMAS LĪGUMS
NOMAS OBJEKTU – TELPU PLĀNS
NOMAS OBJEKTU IZSOLES LAIKS

Datums: 2024. gada 4. aprīlis