Tulkot

Izmantojiet Google, lai tulkotu vietni. Mēs neuzņemamies atbildību par tulkojuma precizitāti.

Izsludināti Cēsu novada kultūras projektu konkursi

Izsludināti Cēsu novada kultūras projektu konkursi

Cēsu novada pašvaldības iestāde “Kultūras pārvalde” 24.februārī izsludinājusi Cēsu novada kultūras projektu konkursu un Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursu.

Cēsu novada kultūras projektu konkursā paredzētā kopējā summa ir 15 000 EUR. Prioritāri tiks atbalstīti projekti, kas veicina sabiedrības līdzdalību kultūras aktivitātēs un vietējo kopienu sadarbību. Viens projekts var saņemt līdzfinansējumu līdz 1000 EUR, pieteikumu iesniedzēji var būt juridiskas vai fiziskas personas un projekta īstenotājam jāplāno savs līdzfinansējums vismaz 20% apmērā no projekta kopējām izmaksām.                    

Līdzfinansējumam Cēsu novada kultūras projektu konkursā var pieteikt iniciatīvas, kuras plānots īstenot Cēsu novada administratīvajā teritorijā. Tie var būt visdažādākie kultūras jomas projekti: mūzikas koncerti, izstādes, teātra izrādes, grāmatu izdošana, radošās darbnīcas, starpdisciplināri kultūras projekti u.c.

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:


Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā paredzētā kopējā sadalāmā summa ir 80 000 EUR. Konkursa mērķis ir atbalstīt unikālu, mākslinieciski kvalitatīvu un vērienīgu projektu norisi Cēsu novadā, kas sekmētu kultūras tūrisma attīstību un veicinātu Cēsu novada kā Eiropas nozīmes kultūras centra attīstību.

Šajā konkursā viens projekts var pretendēt uz līdzfinansējumu līdz 20 000 EUR. Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursā pieteikumus var iesniegt juridiskas personas un tās fiziskās personas, kuras reģistrējušās kā saimnieciskās darbības veicēji. Projektu īstenotājiem jāplāno līdzfinansējums vismaz 30% apmērā no projekta kopējās izmaksu tāmes.

Konkursa dokumenti skatāmi šeit:

Projektu pieteikumi jāiesniedz Cēsu novada pašvaldības iestādē "Kultūras pārvalde" (Raunas iela 12, Cēsis, LV-4101) līdz 2023.gada 17.martam plkst.17.00, sūtot uz e-pastu kultura@cesunovads.lv ar norādi “Cēsu novada kultūras projektu konkursam” vai “Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu kultūras projektu konkursam”. Projekta pieteikumu iespējams iesniegt elektroniska dokumenta veidā, kas parakstīts ar paraksttiesīgas personas drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz iepriekš norādīto e-pastu. Savukārt, projektu pieteikumus papīra formātā iespējams iesniegt personīgi Kultūras pārvalde birojā, vai sūtot pa pastu (aploksnes pasta zīmogs – 17.marts). Iesniedzot pieteikumu papīra formātā, tas jānosūta arī elektroniski uz e-pastu: kultura@cesunovads.lv. Projekta pieteikumā ietilpst aizpildīta pieteikuma veidlapa, tāmes veidlapa un projekta vadītāja CV saskaņā ar konkursa nolikumu. Konkursos atbalstītie projekti jāīsteno līdz 2023.gada beigām.

2.martā plkst.16.00 plānots vebinārs par pieteikumu sagatavošanu abos kultūras projektu konkursos. Tajā tiks skaidroti galvenie nosacījumi līdzfinansējuma saņemšanai un tiks atbildēts uz jautājumiem par pieteikuma un tāmes veidlapu aizpildīšanu. Pieteikties vebināram var, rakstot uz e-pastu kristine.maleja@cesunovads.lv līdz 1.martam.

Cēsu novada festivālu un sabiedriski nozīmīgu projektu konkurss tiek izsludināts vienu reizi gadā. Savukārt, Cēsu novada kultūras projektu konkurss tiek izsludināts divas reizes gadā, otro šī gada Cēsu novada kultūras projektu konkursu plānots izsludināt jūlija sākumā.

Datums: 2023. gada 24. februāris